Regulamin „KING POINTS”

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KING POINTS”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „King Points”, jest Roxana Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach (05-850), ul. Ożarowska 28/30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231452, NIP 525-24-50-75, REGON 140049064, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika, a w szczególności korzyści płynące z uczestnictwa w Programie.
3. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu promocję produktów i usług oferowanych przez sieć restauracji KEBAB KING.

4. Przystępując do Programu Uczestnicy akceptują warunki Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kebabking.com.pl i zamowienia.kebabking.com.pl.

§2 DEFINICJE
1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów sieci restauracji KEBAB KING składających zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.order.kebabking.biz, organizowany przez Organizatora pod nazwą „King Points”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.

2. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która dobrowolnie bierze udział w Programie.

3. Konto – konto Uczestnika stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Organizatora dostępnych dla Uczestnika na stronie serwisu www.kebabking.com.pl i zamowienia.kebabking.com.pl, utworzone po uprzedniej rejestracji, służące do identyfikacji Uczestnika, składania zamówień w sieci restauracji KEBAB KING oraz do gromadzenia Punktów.

4. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich produktów i usług na stronie www.kebabking.com.pl i zamowienia.kebabking.com.pl.

§3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Przystąpienie i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoby fizyczne w wieku od 13 do 18 lat nie ubezwłasnowolnione całkowicie mogą korzystać z serwisu za zgodą swoje przedstawiciela ustawowego.

Zawarcie umowy na przystąpienie do Programu następuje z chwilą rejestracji Konta.

Do rejestracji Konta niezbędne jest wypełnienie rzez Uczestnika formularza rejestrowego dostępnego w serwisie internetowym www.kebabking.com.pl i zamowienia.kebabking.com.pl oraz zapoznanie się z treścią oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Regulaminu

serwisu, Polityki prywatności oraz Klauzuli informacyjnej.

Do jednego Uczestnika może być przypisane tylko jedno Konto.

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu w przypadku gdy jego Konto jest

nieaktywne przez okres 12 miesięcy, przez co rozumie się niedokonanie zakupu produktów, za które naliczane są Punkty w Programie. O wykluczeniu z Programu Organizator powiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§4 PUNKTY W PROGRAMIE

Uczestnik gromadzi Punkty poprzez zakup produktów na stronie zamowienia.kebabking.com.pl po uprzednim zalogowaniu się do swojego Konta.

Punkty gromadzone są przez Uczestnika Programu w następujący sposób: wartość produktów zakupionych przez uczestnika przez stronę order.kebabking.biz zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każde wydane pełne 1 zł wartości zakupu Uczestnik otrzymuje 1 pkt. Punkty są rejestrowane na Koncie.

Punkty nie są przyznawane za opakowania zakupionych produktów oraz za zakup napojów.

Punkty nie są przyznawane za koszt dowozu ponoszony przez Uczestnika dokonującego

zakupu.

Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić liczbę posiadanych Punktów logując się na swoje

Konto.

Jeżeli Uczestnik dokona zakupu produktów w sieci restauracji KEBAB KING w inny sposób niż

za pośrednictwem swojego Konta Punkty za dokonaną transakcję nie zostaną przyznane.

W ramach konkursów lub działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznawane dodatkowe Punkty dodatkowe na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

Punkty zgromadzone na Koncie zachowają ważność przez okres 12 miesięcy od ich przyznania.

W przypadku zwrotu zakupionych produktów, za które Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach uznanej reklamacji zakupionego produktu kiedy zapłata za towar została zwrócona przez Organizatora, Punkty naliczone za zakup zostają anulowane i nie mogą być one

wymienione na nagrody, rabaty lub towary promocyjne.

Punkty gromadzone na Koncie nie mogą być przedmiotem sprzedaży i nie mogą zostać

przekazane osobie trzeciej. Nie podlegają także zamianie na pieniądze.

§5 WYMIANA PUNKTÓW

Punkty zgromadzone na Koncie podlegają wymianie na artykuły oferowane w specjalnej cenie 0,01zł widoczne po zalogowaniu się na Konto.

Wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie może dokonać tylko Uczestnik, któremu dane Punkty zostały naliczone.

Uczestnik może dokonać wymiany Punktów na oferty specjalne i artykuły promocyjne przy dokonaniu zamówienia za minimalną kwotę 20zł.

Każdy artykuł promocyjny i oferta specjalna ma przypisaną liczbę Punktów, za które mogą zostać wymienione przez Uczestnika. Artykuły promocyjne i oferty specjalne będą widoczne dla Uczestnika na jego Koncie po osiągnięciu przez niego wystarczającej liczby Punktów.

W przypadku dokonania przez Uczestnika wymiany Punktów na artykuły promocyjne i oferty specjalne Organizator odejmie odpowiednią liczbę Punktów od Punktów zgromadzonych na Koncie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby Punktów przypisanych do danego artykułu promocyjnego i oferty specjalnej lub kwoty jego nabycia przez Uczestnika, po wcześniejszym 30-dniowym okresie od wprowadzenia takiej informacji.

Asortyment ofert specjalnych i artykułów promocyjnych w ramach Programu może ulegać zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania, w każdym momencie, określonych przez Organizatora artykułów promocyjnych i ofert specjalnych w ramach Programu, czasowo lub na stałe.

Po upływie terminu ważności Punktów ulegają one przepadkowi.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności, w szczególności używania cookies, zawiera dokument „Polityka Prywatności” dostępny dla wszystkich Klientów Serwisu, w tym zainteresowanych założeniem Konta, na stronie pod

adresem www.kebabking.com.pl i zamowienia.kebabking.com.pl.

§7 INFORAMCJE NA TEMAT PROGRAMU I REKLAMACJE

Informacje na temat Programu dostępne są za pośrednictwem stron internetowych www.kebabking.com.pl, zamowienia.kebabking.com.pl oraz numeru telefonu centrali telefonicznej Organizatora 22 316 37 37.

W celu zabezpieczenia praw i interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do zadawania pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu Organizatora, które to pytania mają na celu identyfikację Uczestnika podczas rozmowy. W przypadku odmowy Uczestnika podania informacji identyfikującej operator call center nie jest zobowiązany do udzielania informacji osobie kontaktującej się telefonicznie.

W razie powstania nieprawidłowości związanych z Programem Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji u Organizatora za pośrednictwem numeru telefonu centrali telefonicznej Organizatora 22 316 37 37 lub na adres poczty elektronicznej reklamacje@kebabking.com.pl.

Reklamacja powinna zawierać następujące informacje imię i nazwisko, adres e-mail, przyczynę reklamacji ze wskazaniem daty i godziny zdarzenia i treść żądania.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, z której została wysłana reklamacja.

§8 ZMIANA REGULAMINU I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu na stronie www.kebabking.com.pl i zamowienia.kebabking.com.pl, jak również za pośrednictwem Konta.

Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów, takich jak:

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,

2) wydanie orzeczenia lub decyzji mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej;

3) wprowadzenie nowych zasad działania Programu,
4) zapobieganie naruszeniom prawa,
5) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych.

W każdym przypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Uczestników lub obowiązki Organizatora, powstałe przed datą obowiązywania nowego Regulaminu.

Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z Uczestnictwa w Programie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku wprowadzenia nowych lub zmian przepisów prawa, które to przepisy nałożą na Organizatora obowiązek dokonania zmiany treści Regulaminu, nowa treść Regulaminu może być skuteczna wobec Uczestników w terminie krótszym niż 30 dni, a zakomunikowanym przez Organizatora razem z nową treścią Regulaminu

Organizator może wg własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym momencie, przy czym o powyższym poinformuje Uczestników z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.kebabking.com.pl i zamowienia.kebabking.com.pl oraz poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na Konto.

W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie, powinni wymienić Punkty na artykuły promocyjne i oferty specjalne breitling repliki zegarków w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej zamowienia.kebabking.com.pl o wyrejestrowaniu konta

albo poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres administracja@kebabking.com.pl. Z dniem wyrejestrowania Konta Konto oraz Punkty na nim zgromadzone zostają usunięte.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności Kodeks cywilny.

Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.

4. Regulamin udostępniony jest Uczestnikom nieodpłatnie w Serwisie pod adresem: www.kebabking.com.pl i zamowienia.kebabking.com.pl, także w formacie PDF, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którymi się posługują.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


ZADZWOŃ

+48 22 316 37 37


ndz – czw: 10:00 – 22:40

pt – sb: 10:00 – 22:40icon-car.png
Ożarowska 28/30, Duchnice

ładowanie mapy – proszę czekać…

Ożarowska 28/30, Duchnice 52.207000, 20.802900
APLIKACJA MOBILNA

POBIERZ KING CARD

Korzystaj z programu lojalnościowego

pl_PLPolski